ikona litery a z plusem

Komenda

Komendant Miejski PSP w Chorzowie

Imię i nazwisko: bryg. mgr inż. Paweł Nalepka

Bezpośredni przełożony: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Telefon: +48 322 41 10 08

Fax: +48 322 41 10 09

e-mail: pnalepka@straz-chorzow.pl

Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30, w poniedziałki do 17.00.

Kompetencje komendanta

Art.13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o PSP.

Do zadań komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. kierowanie komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 6. współdziałanie z Komendantem Gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 8. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowcyh,
 10. wykonywania zadań z zakresu ratownictwa,
 11. wstępne ustalenie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego.

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie

Imię i nazwisko:  bryg. mgr inż. Robert Kucz

 

Telefon: +48 322 41 10 08

Fax: +48 322 41 10 09

e-mail: rkucz@straz-chorzow.pl

Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30.

Do zadań Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie w szczególności należy:

 1. współudział w określaniu kierunków działania Komendy Miejskiej PSP:
  • nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi:
   • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
   • Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny
   • Wydział Operacyjny
 2. uczestniczenie w organizowaniu na terenie gminy krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 3. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze gminy,
 4. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
 5. współudział w opracowaniu planów ratowniczych na obszarze gminy,
 6. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 7. współudział w tworzeniu na potrzeby jednostki zaplecza technicznego, warunków zapewniających utrzymanie urządzeń, środków transportu oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego we właściwym stanie;
 8. współudział w planowaniu potrzeb materialno – technicznych jednostki;
 9. nadzór nad realizacją monitoringu pożarowego.

INFORMACJA O REJESTRZE DANYCH OSOBOWYCH:

informacja.pdf